Објаснување сметка за мобилни услуги

Назив и адреса на
издавачот на фактурата
Код за идентификација
на корисникот во Македонски Телеком
Име и презиме на корисникот
Адреса за достава на фактурата
Еднократни надоместоци за тарифниот модел
и услуги кои ги користи корисникот
(детално опишани на 2ра страна)
Месечни надоместоци за тарифниот модел и
дополнителни услуги кои ги користи корисникот
(детално опишани на 2ра страна)
Реализиран сообраќај по искористување на
поволностите кои следуваат со тарифниот модел
(детално опишани на 2ра страна)
Износ на пресметан ДДВ
Вкупен износ кој корисникот треба да го плати
Вкупен износ на поволности
кои корисникот ги добил во месецот
(детално опишани на 2ра страна)
Износ кој подлежи на ДДВ
Месец и година за кои
се однесува фактурата
Вкупно собрани Мој клуб поени.
Подетални информации за оваа услуга
можете да добиете на следниот линк
http://telekom.mk/moj-klub-vovedna.nspx
Информација за вкупен долг
на корисникот и мерки доколку долгот
не биде подмирен во рокот
Дополнителни информации за корисникот
Информации за издавачот на фактурата
Број на фактура под кој
се води фактурата во Македонски Телеком,
овој број треба да се наведе
при плаќање на истата
Месец и година за кои
се однесува фактурата
Датум до кој треба
да се плати фактурата
Информации за можни начини на плаќање на фактурата
Информација за тарифниот модел
кој го користи корисникот
Месечни надоместоци за тарифниот модел
и дополнителни услуги кои ги користи
корисникот во тековниот месец (без ДДВ)
Информација за тарифен
модел на корисникот
Месечен надомест за
Плеј Комфорт тарифниот модел
Во овој дел се прикажуваат сите поволности
кои ги добива корисникот со користење
на избраниот тарифен модел. Зависно од тарифниот
модел на корисникот може да добие
бесплатни минути, SMS-и, интернет и.т.н.
Вкупен број на настани реализирани
од мобилните и фиксните броеви.
Вклучени се настаните кои се бесплатни
согласно поволностите и тарифниот
модел и наплатените настани
Вкупно времетраење/количина на остварените
повици/настани. Вклучени се повиците/настаните
кои се бесплатни согласно поволностите и
тарифниот модел и наплатените настани
Износ без ДДВ за секоја
ставка поединично. Ова е износ за наплата
на сообраќај кој бил остварен и истиот
не е вклучен во поволностите кои
корисникот ги добива
Повици остварени кон броеви
на мобилната мрежата на Македонски Телеком како и портирани
броеви во мрежата на Македонски Телеком
Повици остварени кон броеви
на Оne и Vip мрежите
Повици остварени кон домашни фиксни мрежи
Вакви повици може да се остварат само
кај фамилијарните тарифни модели
Повици остварени кон меѓународни дестинации
Повици остварени кон дестинации како
192, 195, 188, говорна пошта, сини броеви и.т.н
Видео повици остварени кон национални мрежи
СМС пораки пратени кон национални
и интернационални мрежи
ММС пораки пратени кон национални
и интернационални мрежи
Мобилен интернет сообраќај
Гласање, донации, паркинг преку мобилен
и други услуги кон броеви 07014хххх
Повици, СМС-и, Интернет сообраќај, ММС-и остварени
од мобилните броеви кога корисникот е во роаминг
Повици остварени од мобилните броеви
кога корисник е во роаминг. Овие повици
имаат пониска цена, а корисникот за да оствари
ваков повик треба прво на тастатурата
на својот телефон да внесе 123*,
потоа бројот што сака да го повика 07XХХХХХХ па потоа #
и на крај да стисне на зелената слушалка
(на некои телефони ова е тастерот yes или ок)
повеке информации за услугата може да се најде на
http://www.Македонски Телеком.mk/public/najevtin-roaming.nspx
Повици кои корисникот ги добива
кога се наоѓа во роаминг
Пренос на податоци
преку говорен канал
Месечни надоместоци
кои ги плаќа корисникот
Еднократни месечни надоместоци
кои ги плаќа корисникот
Реализиран сообраќај. Ова е износ за
наплата на сообраќај кој бил остварен
и истиот не е вклучен во поволностите
кои корисникот ги добива
Вкупен износ за наплата (без ДДВ)
Вакви поволности добиваат
само корисниците на
фамилијарни тарифни модели
Сума искористена од поволностите
кои ги добива корисникот со
користење на тарифниот модел
Информација за Мој клуб поени
Во оваа ставка спаѓаат надоместоци кои
корисникот ги плаќа еднократно и за кои се пресметува ДДВ
(пр. надомест за промена на SIM,
активација на дополнителни пакети за СМС,
активација на Интернет пакети во роаминг и.т.н)
Во ставката останато спаѓаат надоместоци
кои корисникот ги плаќа еднократно и за кои не
се пресметува ДДВ(пр. Продукти на рати,
осигурување за телефон, микроплаќање, пенали и.т.н).
Десктоп верзија