Објаснување сметка за интегрирани услуги

Код за идентификација на
корисникот во Македонски Телеком
Име и презиме на корисникот
Адреса за достава на фактурата
Месечни надоместоци за тарифниот модел
и дополнителни услуги кои ги користи
корисникот (детално опишани на 2ра страна)
Реализиран сообраќај по искористување
на поволностите кои следуваат со тарифниот
модел (детално опишани на 2ра страна)
Еднократни надоместоци за тарифниот
модел и услуги кои ги користи корисникот
(детално опишани на 2ра страна)
Износ кој подлежи на ДДВ
Износ на пресметан ДДВ
Вкупен износ кој
корисникот треба да го плати
Информации за издавачот на фактурата
Број на фактура под кој
се води фактурата во Македонски Телеком,
овој број треба да се наведе
при плаќање на истата
Месец и година за кои
се однесува фактурата
Датум до кој треба
да се плати фактурата
Назив и адреса на
издавачот на фактурата
Месец и година за кој
се однесува фактурата
Вкупен фактуриран
износ со ДДВ
Сума од месечни рати
за сите продукти на рати
кои ги купил корисникот
Сума од сите микроплаќања
кои ги извршил корисникот.
Вкупен износ на поволности
кои корисникот ги добил во месецот
(детално опишани на 2ра страна)
Вкупно собрани Мој клуб поени.
Подетални информации за оваа услуга
можете да добиете на следниот линк
http://telekom.mk/moj-klub-vovedna.nspx
Информација за вкупен долг на
корисникот и мерки доколку долгот
не биде подмирен во рокот
Дополнителни информации за корисникот
Информации за можни начини
на плаќање на фактурата
Ставки од делот останато на страна 2.
Ова се ставки кои не подлежат на ДДВ.
Повици остварени од мобилните и фиксните броеви
кон броеви на мобилната мрежа на Македонски Телеком како и
портирани броеви во мрежата на Македонски Телеком
Повици остварени од мобилните
и фиксните броеви кон броеви на
Оne и Vip мрежите
Повици остварени од
мобилните броеви кон домашни фиксни мрежи
Повици остварени од мобилните и фиксните
броеви кон меѓународни дестинации
Вкупен број на реализирани настани.
Вклучени се настаните кои се бесплатни согласно
поволностите и тарифниот модел и наплатените настани.
Видео повици остварени
од мобилните броеви
СМС пораки пратени кон
национални и интернационални мрежи
ММС пораки пратени кон
национални и интернационални мрежи
Мобилен интернет сообраќај
Гласање, донации, паркинг
преку мобилен и други услуги
кон броеви 07014хххх
Повици, SMS-и, Интернет сообраќај,
ММС-и остварени од мобилните броеви
кога корисникот е во роаминг
Повици остварени од мобилните броеви кога корисник е во роаминг.
Овие повици имаат пониска цена, а корисникот за да оствари ваков повик
треба прво на тастатурата на својот телефон да внесе 123*,
потоа бројот што сака да го повика 07XХХХХХХ па потоа #
и на крај да стисне на зелената слушалка
(на некои телефони ова е тастерот yes или ок)
повеке информации за услугата може да се најде на
http://www.telekom.mk/najevtin-roaming.nspx
Повици кои корисникот ги
добива кога се наоѓа во роаминг
Пренос на податоци
преку говорен канал
Во ставката останато спаѓаат надоместоци
кои корисникот ги плаќа еднократно и за кои
не се пресметува ДДВ(пр. Продукти на рати,
осигурување за телефон, микроплаќање, пенали и.т.н).
Информација за бројот и износот
на ратата за продуктот на рати
(8/12; 8- број на рата која е наплатена
на оваа ф-ра, 12- вкупно рати)
Информација за Мој клуб поени
Информација за тарифниот модел
кој го користи корисникот
Месечни надоместоци за тарифниот
модел и дополнителни услуги кои ги
користи корисникот во
тековниот месец (без ДДВ)
Дополнителен ТВ пакет
со спортски канали
Дополнителна услуга за идентификација
на повик за фиксната линија
Месечен надомест за
Family Box тарифниот модел
Овој попуст го добиваат Family Box
корисниците ако во својата фамилија
преклучат некој дополнителен постпејд број.
Овој попуст го добиваат Family Box
корисниците ако во својата фамилија
преклучат некој дополнителен постпејд број.
Вкупно времетраење/количина остварена
од сите броеви (фиксни и мобилни). Вклучени
се повиците/настаните кои се бесплатни
согласно поволностите и тарифниот модел
и наплатените настани
Износ без ДДВ за секоја ставка поединично.
Ова е износ за наплата на сообраќај кој бил
остварен и истиот не е вклучен во
поволностите кои корисникот ги добива
Повици остварени од фиксните
броеви кон фиксни броеви во
истата географска покриеност
Повици остварени од фиксните
броеви кон фиксни броеви во
друга географска покриеност
Повици остварени од мобилните броеви
кон дестинации како 192, 195, 188,
говорна пошта, сини броеви и.т.н
Фиксен интернет сообраќај
Услуга со која на корисникот
му е овозможено безготовинско плаќање,
односно плаќање преку мобилниот телефон
(повеќе информации на http://mobipay.com.mk)
Во овој дел се прикажуваат сите
поволности кои ги добива корисникот со
користење на избраниот тарифен модел.
Зависно од тарифниот модел на
корисникот може да добие
бесплатни минути, SMS-и, интернет и.т.н.
Во оваа ставка спаѓаат надоместоци
кои корисникот ги плаќа еднократно и за кои се
пресметува ДДВ(пр. надомест за промена на SIM,
активација на дополнителни пакети за СМС,
активација на Интернет пакети во роаминг и.т.н)
Преглед на сите телефонски броеви
кои ги користи корисникот
Информација за тарифен модел
за секој телефонски број
Месечни надоместоци
поделени по телефонски број
Еднократни месечни надоместоци
поделени по телефонски број
Реализиран сообраќај
поделен по телефонски број
Вкупен износ за наплата
поделен по телефонски број
(без ДДВ)
Сума искористена од
поволностите кои ги добива
со користење на
фамилијарен тарифен модел
Сума искористена од
поволностите кои ги
добива со користење
останатите
тарифни модели
Десктоп верзија