04.12.2012 - Македонски Телеком ја објавува измената на својата Големопродажна понуда за обезбедување терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, во согласност со Одобрението на Агенцијата за електронски комуникации број 02-4136/2 од 29.11.2012 доставено до Македонски Телеком АД на 30.11.2012 и релевантните прописи,Македонски Телеком АД ја објавува Понудата подоле. Оваа измена ги содржи резултатите од Финалниот документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канал и Dark Fibre од 16 Октомври 2012 година.

Изменета Големопродажна понуда за обезбедување терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии (верзија 1,1)

19.04.2011 - Македонски Телеком ја објавува измената на својата Големопродажна понуда за обезбедување терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, во согласност со Одобрението на Агенцијата за електронски комуникации број 02-1390/2 од 05.04.2011 доставено до Македонски Телеком АД на 14.04.2011 и релевантните прописи,Македонски Телеком АД објавува:

Изменета Големопродажна понуда за обезбедување терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии

02.01.2009. Македонски Телеком ја објавува својата Големопродажна понуда за обезбедување терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, во согласност со Одобрението на Агенцијата за електронски комуникации број 02-170/3 од 30.12.2008. Оваа Големопродажна понуда е обврска за Македонски Телеком АД која произлегува од Правилникот за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии објавен во Службен Весник број 112 од 2008 година. Македонски телеком АД ја поднесе својата верзија на Големопродажната понуда за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии на разгледување до Агенцијата за електронски комуникации со допис бр. 401481/1 од 06.10.2008.

Големопродажна понуда за обезбедување терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии

pageArea reserved, leave empty!!!