IDIVIDI fjalor

Makedonski Telekom AD Skopje

IDIVIDI fjalor është aplikacion që ju siguron përkthim shumëgjuhësor dhe leksikon të fjalëve të huaja me interperetimin e tyre në maqedonisht. Në dispozicion janë këto gjuhë me fond të fjalëve që n[ m[nyrë të vazhdueshme rritet: Anglisht, Shqip, Frengjisht, Gjermanisht, Greqisht.

Shfrytëzuesit e rrjetit Telekom kanë funksionalitet të pakufizuar, kurse të tjerët munden të kërkojnë maksimum 10 terma gjatë një dite.

Përmbajtjet e këtij aplikacioni janë në dispozicion edhe për të gjithë shfrytëzuesit e MaxTV nëpërmjet: Menu > MaxTV Ekstra > Pres@TV.

IDIVIDI fjalorin mundeni ta shfrytëzoni edhe nëpërmjet veb faqes www.idividi.mk.

Verzioni desktop