Linja ndërkombëtare dixhitale

Makedonski Telekom ju siguron transfer të sigurt, të besueshëm dhe të shpejtë të të dhënave.

Linjat ndërkombëtare dixhitale janë përgjigje për kërkesat më specifike të shfrytëzuesve dhe nevojave për lidhje të vazhdueshme me cilin do shtet në botë.

Përçuesi ndërkombëtar dixhital mundëson lidhjen dixhitale të dy pikave gjeografike në largësi në nivel ndërkombëtar. Shfrytëzuesi ka ekskluzivitetin mbi resurset e dhëna ndërkombëtare dhe çka paraqesin solucion ideal për të gjith kompanitë dhe institucionet që kanë sektorë të caktuar (përfaqësi) ose partnerë në ndonjë shtet tjetër, por nga ana tjetër komunikimi dhe transferi i të dhënave ndërmjet tyre duhet të rrjedh sigurt dhe pandërprerë.

Çmimi i këtyre përçuesve varet nga shpejtësia e bartjes së të dhënave, ndërsa si faktor plotësues konsiderohet edhe largësia e vendit me të cilën kryhet lidhja, d.m.th zona tarifore ku ai vend gjendet.