{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Јавен повик за свикување на Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје