Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје управува со Друштвото во рамките на овластувањата определени со Законот и Статутот, како и овластувањата што изречно му се дадени од Собранието. Правата и обврските на Одборот на директори, во согласност со Законот за трговски друштва, се регулирани со Статутот на Друштвото.

  • Членовите на Одборот на директори ги избира Собранието на Друштвото на Македонски Телеком АД - Скопје.
  • Претседателот на Одборот на директори го избира Одборот на директори на Македонски Телеком АД - Скопје од редот на своите неизвршни членови.
  • Структурата, изборот, овластувањето и работењето на Одборот на директори се утврдени со Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје и Деловникот за работа на Одборот на директори.
  • Тела формирани од страна на Одборот на директори се: Одбор за ревизија, Колегиум за наградување и Комитет за трансформација на активностите од мобилна телефонија во МКТ.
  • Членовите на Одборот за ревизија, Колегиумот за наградување и Комитетот за трансформација на активностите од мобилна телефонија во МКТ ги избира и ги разрешува Одборот на директори на Македонски Телеком.
  • Работењето на овие тела се дефинира со Деловници за работа што ги регулираат нивните надлежности, состав и активности. Овие деловници за работа ги донесува Одборот на директори.
  • Правата и обврските за донесување на одлуки од страна на Одборот на директори, во согласност со Законот за трговски друштва се регулирани со Статутот на Македонски Телеком.

Во рамките на овластувањата определени со Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком, Одборот на директори управува со Друштвото и се состои од 14 (четиринаесет) членови, од кои 12 (дванаесет) се неизвршни членови, 2 (два) се извршни членови кои ги носат називите Главен извршен директор и Главен оперативен директор и 4 (четири) од неизвршните членови се независни членови на Одборот на директори.

pageArea reserved, leave empty!!!