Sllobodanka Gievska

Shtyp

Shkarko

Sllobodanka Gievska është Drejtor kryesor për resurse njerëzore dhe rregullativë, duke filluar nga 1 qershori 2017. Ajo është pjesë e kompanisë që nga viti 2004 në Sektorin për rregullativë dhe interkonjekcion. Në vitin 2012 është emëruar për Drejtor të Sektorit për rregullativë, ndërsa në vitin 2013 në shtrirjen e veprimtarisë së saj përfshihet edhe sektori për shitje me shumicë. Nga shkurti deri në qershor të vitit 2017 i kryente detyrat dhe obligimet e Drejtorit kryesor për resurse njerëzore në bazë të autorizimit nga Drejtori kryesor ekzekutiv.

Gjatë përvojës 13 vjeçare të saj të punës në fushën e rregullativës, interkonjekcionit dhe shitjes me shumicë, Sllobodanka përvetësoi ekspertizën për çështje juridike dhe rregullative të tregut lartë të rregulluar, njohje të gjerë të shërbimeve telekomunikative dhe teknologjive për komunikime lektronike si dhe njohje të detajuar të punës afariste të kompanisë. Fushështrirja e larmishme e detyrave dhe sfidave i mundësojnë Sllobodanka Gievska të përvetësojë përvojë të vlefshme edhe në fushën e komunikimeve, lobimit, menaxhimit me të punësuarit-, koordinimit dhe udhëheqjes së ekipit. Sllobodanka Gievska është magjistër e studimeve evropiane në Universitetit e Rajn-it „ Fridrih Vilhellms “ në Bon, Gjermani.

INFORMATA NGA BERZA

Makedonski Telekom AD Skopje

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

Verzioni desktop