Македонски Телеком АД – Скопје обезбедува изнајмување на големо на телефонска линија на Македонски Телеком АД – Скопје на фиксна локација, на барање на операторите на јавна електронска комуникациска мрежа согласно техничките расположливи капацитети на Македонски Телеком АД – Скопје.
Ве молиме Вашите барања за конкретната услуга, подетални информации и појаснувања да ги испраќате на е-маилот на Сектор за регулативни и големопродажни прашања на Македонски Телеком АД – Скопје: dcbc@telekom.mk

Десктоп верзија