На денот на објавата на Јавниот повик за учество на Седницата на Собранието на Македонски Телеком АД – Скопје (Друштвото), 14.12.2018 година, Друштвото има издадено вкупно 95.838.780 обични акции и 1 приоритетна (златна) акција.

Вкупниот број на гласачки права коишто произлегуваат од обичните акции изнесува 86.254.902, додека приоритетната кумулативна акција (златна акција), којашто e во сопственост на Владата на Република Македонија, има едно право на глас и посебни права во согласност со Статутот на Друштвото.

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија