SHNDËRRONI FATURËN NË
SMARTFON TË RI

Aktivizoni E-fatura dhe merrni pjesë në
lojën shpërblyese

Më shumë

Pyetjet më shpesh të parashtruara

Fatura elektronike (Е-fatura) paraqet zëvendësim të faturës në letër (fatura) që e merrni me anë të postës në adresën tuaj shtëpiake. Në vend që të merrni faturë në letër, më së voni deri në ditën e 5-të të punës të muajit, faturën mujore do ta keni në portalin Telekomi Im.

Po, përveç informacioneve mbi disponibilitetin e faturës elektronike në portalin Telekomi Im, në e-adresën tuaj për kontakt në shtojcë dërgohet edhe fatura mujore në formatin pdf për shërbimet fikse, mobile dhe të integruara.

E-faturën mund ta shfrytëzoni duke dhënë pëlqim për zëvendësimin e faturës së shtypur me atë elektronike dhe duke aktivizuar përmes:

  • Ueb faqes në https://www.telekom.mk/aktiviranje-e-smetka.nspx;
  • Portalit Telekomi Im;
  • Aplikacionit Telekom MK;
  • Aplikacioonit mWallet;
  • Me thirrje falas në automatin folës 122;
  • Duke nënshkruar Pëlqim për Faturën elektronike në dyqanet e Telekomit.

Po, shërbimin Fatura elektronike mund ta deaktivizoni përmes këtyre kanaleve:

  • Menysë Fatura elektronike nga Telekomi Im;
  • Me thirrje falas në automatin folës 122 dhe
  • Në dyqanet e Telekomit

dhe përsëri nga muaji i ardhshëm të pranoni faturë në formë të shtypur.

Pagesa elektronike e faturave është mundësuar përmes Stopanska banka AD Skopje, anëtare e grupacionit NBG, me të gjitha kartelat e brendit MasterCard dhe VISA të lëshuara nga cila do bankë në botë. Gjithashtu, fatura mund të paguhet edhe me kartela pagesore të lëshuara nga bankat vendore në Maqedoni që përdoren për pagesa elektronike: TTK banka, Centralno kooperativna banka (Sileks banka), Stater banka, Stopanska banka AD Bitola, Halkbank dhe Ziraat banka.

Përveç mënyrës elektronike të pagesës përmes internetit, faturën mund ta paguani edhe me para të gatshme ose me kartelë pagesore nga brendet DINERS, VISA dhe MasterCard në dyqanet e Telekomit, në cilën do ekspoziturë të Stopanska banka, ose përmes bankingut elektronik, në të gjitha ekspoziturat e Postës së Maqedonisë. Poseduesit e xhirollogarive dhe kartelave debitore në Stopanska banka, Komercijalna banka, Tutunska banka, Pro Kredit banka dhe Uni banka faturën mund ta paguajnë edhe përmes urdhërpagesës së përhershme (debitimi direkt). Pagesën përmes bankomatit mund ta realizoni në të gjithë bankomatët e Stopanska banka kudo nëpër Maqedoni me kartelat pagesore VISA dhe MasterCard të lëshuara nga Stopanska banka AD Skopje. Makedonski Telekom njëashtu ju jep mundësi edhe për pagesë në më tepër këste.

Mbrojtja dhe siguria e të dhënave tuaja personale është njëra ndër obligimet prioritare të Makedonski Telekom. Pagesa kryhet përmes rrugës elektronike, në kohë reale të kryerjes së transakcionit. Sigurinë e transakcioneve të kryera nga ana e parapaguesve e garanton Banka. Pagesa elektronike me kartela pagesore kryhet me të dhëna të cilat për shkaqe sigurie gjatë komunikimit përmes internetit shifrohen duke përdorur protokolin e veçantë SSL (Secure Socket Layer). Gjatë vizitës suaj në ueb faqe nuk bëjmë grumbullimin e të dhënave personale, përveç ato informacione që janë të domosdoshme ose vullnetarisht i jepni. Të dhënat personale të grumbulluara gjatë vizitës suaj në ueb faqe përpunohen në përputhje me aktet pozitive në Republikën e Maqedonisë. Pastaj, të dhënat lidhur me kartelën tuaj ose me llogarinë tuaj në bankë dërgohen drejtpërdrejt në bankë përmes lidhjes së koduar. Makedonski Telekom as që i grumbullon, as që ka qasje në informacionet lidhur me kartelën tuaj ose me llogarinë tuaj në bankë. Për më tepër mbi shfrytëzimin e të dhënave tuaja nga ana e Makedonski Telekom, lexoni dokumentin „Politika e privatësisë".

Shërbimi Fatura elektronike paraqet e-pagesë të faturave mujore për shfrytëzuesit e shërbimeve fikse dhe postpejd shfrytëzuesve privatë të Makedonski Telekom dhe realizohet në katër hapa. Në portalin Telekomi Im pagesa kryhet në këto hapa:

Hapi 1: Transakcioni fillon në menynë fatura elektronike ku në kolonën „Paguaj" duhet të klikoni në faturën/faturat e papaguara, të kontrolloni e-adresën në të cilën dëshironi të pranoni vërtetimin për faturën e paguar dhe të klikoni butonin „Paguaj". Shërbimi mundëson pagesë të njëkohshme të më tepër faturave. Nëse paguani më tepër se një faturë, sguma në denarë do të mbidhet dhe gjatë procedurave të mëtutjeshme do të paguhet nga kartela juaj pagesore. Që të pranoni vërtetim për pagesën, domosdoshmërisht duhet ta kontrolloni e-adresën tuaj. Nëse dëshironi të pranoni vërtetimin në e-adresë tjetër, duhet që ta ndryshoni. Njoftim mbi suksesin e transakcionit do të pranoni përmes SMS porosisë dhe në e-adresën tuaj. Pas klikimit të butonit „Paguaj", drejtoheni drejt realizimit të pagesës.

Hapi 2: Në këtë hap jeni të ridrejtuar në faqen e mundësuar nga Stopanska banka, ku edhe do ta realizoni pagesën. Në këtë faqe, në anën e majtë i lini të dhënat tuaja personale dhe të dhënat e kartelës pagesore, kurse në anën e djathtë janë dhënë të dhënat nga Hapi 1. Derisa jeni të ridrejtuar në faqen e Stopanska banka, Makedonski Telekom nuk ka njohuri mbi të dhënat që i shkruani.

Hapi 3: Në këtë faqe keni mundësi ti konfirmoni të dhënat e shkruara dhe të vazhdoni më tej ose të dorëzoheni nga pagesa elektronike faturave. Edhe më tej gjendeni në faqen e Stopanska banka.

Hapi 4: Pas realizimit të pagesës, prapë jeni të ridrejtuar në portalin Telekomi Im, ku edhe ju informojmë mbi suksesin e transakcionit. Në e-adresën tuaj dhe në numrin tuaj të celularit do të pranoni vërtetim mbi transakcionin e kryer.

Faturën elektronike mund ta paguani edhe përmes portalit Paguaj onlajn dhe përmes aplikacioneve mobile Telekom MK dhe mWallet, me çrast duhet ta dini numrin e faturës mujore. Në këtë portal dhe përmes aplikacioneve mobile mund të paguani deri 10 fatura të papaguara nga shfrytëzues të ndryshëm përnjëherë.

Në portalet Telekomi Im dhe Paguaj onlajn ka demo version për pagesën e faturave, me çrast procesi i pagesës së faturave do ju thjeshtësohet edhe më shumë.

Verzioni desktop