Pripejd me Postpejd

Të gjithë postpejd shfrytëzuesit privatë mund të kyqin deri dy pripejd numra në postpejd linjën e tyre, të cilëve mund t’ju bart shumë të caktuar çdo muaj dhe e cila do të faturohet në postpejd faturën mujore.

  • Shfrytëzuesi i linjës postpejd do duhet të zgjedh shumën e cila automatikisht do të bartet në pripejd llogarinë (100, 150, 200, 300 denarë). Kjo shumë do të faturohet me postpejd faturën;
  • Shuma bartet për herë të parë në momentin e kyqjes dhe pastaj çdo të parën ditë të muajit;
  • Numri maksimal i pripejd linjave që mund të lidhen me postpejd është dy linja në një postpejd faturë;
  • Thirrjet e pripejd numrave drejt postpejd linjës do të faturohen me çmim prej 3,54 denarë për thirrje. Pripejd numri mund të shfrytëzon cilin do model tarifor dhe të aktivizojë cilin do prej pripejd pakove javore ose mujore që janë në dispozicion;
  • Kyqja e pripejd numrave në postpejd linjën kryhet vetëm në shitoret e Telekomit.
Verzioni desktop