Тарифирање на повици кон посебни броеви

Цена за минута разговор во денари
192 - Полиција - во целата домашна мрежа Бесплатно
193 - Противпожарна служба - во целата домашна мрежа Бесплатно
194 - Брза помош - во целата домашна мрежа Бесплатно
195 - Центар за управување со кризи - во целата домашна мрежа Бесплатно
Повици кон скратени броеви
196 - Информации за состојбата на јавните патишта Цена на разговори во сопствена мрежа
197 - Царинска управа на Македонија Бесплатно
198 - Управа за јавни приходи Бесплатно
199 - Министерство за внатрешни работи Бесплатно
185 - Точно време 2,36 / повик
126 - Пријава на телеграми Цена на разговори во сопствена мрежа
122 - Контакт центар на Македонски Телеком Бесплатно
177 - Пријава на пречки на претплатнички линии Бесплатно
188 - Информации за телефонски броеви во целата мрежа на Македонски Телеком 29,99 ден./повик
15ххх - Скратени броеви за различна намена Цена за национални разговори
190 - Контакт центар на Агенцијата за електронски комуникации Бесплатно

Тарифирањето е на почеток на секој интервал од 60 секунди.

Цените се со вклучен ДДВ.

pageArea reserved, leave empty!!!